ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността „Техник електроника“
 1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Образование: средно.
 • Друга квалификации:
  • компютърна грамотност.
 • Специални знания и умения: коректност в работата и взаимоотношенията с другите работници и служители; умения за работа в екип.
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването и поверената за тестване и ремонт техника.
 • Да познава Правилника за вътрешния ред и да го спазва.
 • Да познава Правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да ги спазва.
 1. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 • Изпълнява дейности по конфигурирането и тестване на компютърна техника, възложени му от прекия ръководител.
 • Изпълнява ремонтни дейности във връзка с установени нередности при тестването на компютърната техника.
 • Уведомява прекия си ръководител за възникналите проблеми при тестването и ремонта на компютърната техника и на повереното му за целта оборудване.
 • Предлага мерки за отстраняване на установените проблеми в процеса на работа.
 • Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната длъжност.
 • Изпълнява други задачи, възложени от прекия му ръководител.
 1. КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
 • Възможност за кариерно развитие.
 • Програма за въвеждащо обучение.
 • Осигурено работно облекло.
 • Социални придобивки.
 • Фиксирано възнаграждение + бонусна схема.
 • Тиймбилдинги и празнични събития.
 • Служебни паркоместа.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност и спазване на закона. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД с ЕИК 115199228, като администратор на лични данни, ще обработва стандартни лични данни за кандидатите, каквито кандидатите предоставят или ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД служебно създаде. Обработването ще е с цел удовлетворяване на законните интереси на ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД да подбере квалифициран персонал за успешно реализиране на търговската си дейност и на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“, предл. първо от Регламент (ЕС) 2016/679; ще е за срок до 6 месеца; няма да включва автоматизирано вземане на решения и данните няма да се разкриват на трети страни. Всеки кандидат има право при условията на закона на достъп, заличаване, коригиране и преносимост на личните си данни, да възрази срещу тяхното обработването или да поиска то да бъде ограничено.

Ако позицията представлява интерес за Вас, можете да изпратите Автобиография чрез формата в страницата Кариери.