ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността „Специалист продажби“
 1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Планира, консултира, организира и отчита търговската дейност – проучване на пазарите, продуктите и услугите, конкурентите и доставчиците, идентификация на потенциални клиенти, водене на търговски преговори и офериране на нови и съществуващи клиенти, сключване на договори за продажба, организиране на транспорт.
 • Организира и контролира постъпленията и плащанията на клиенти и доставчици.
 • Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 • Изпълнява и други задължения в рамките на общата си служебна компетентност, възложени от Търговския директор.
 1. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 • Отговаря за приемане на заявки (устни и писмени) на клиенти за доставка на стоки.
 • Отговаря за активното търсене и привличане на нови клиенти.
 • Отговаря за поддържането на постоянно връзка с клиентите.
 • Отговаря за целесъобразността и икономическата изгода на сключените сделки.
 • Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
 • Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
 • Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата.
 1. КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
 • Възможност за кариерно развитие.
 • Програма за въвеждащо обучение.
 • Осигурено работно облекло.
 • Социални придобивки.
 • Фиксирано възнаграждение + бонусна схема.
 • Тиймбилдинги и празнични събития.
 • Служебни паркоместа.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност и спазване на закона. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД с ЕИК 115199228, като администратор на лични данни, ще обработва стандартни лични данни за кандидатите, каквито кандидатите предоставят или ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД служебно създаде. Обработването ще е с цел удовлетворяване на законните интереси на ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ ЕООД да подбере квалифициран персонал за успешно реализиране на търговската си дейност и на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“, предл. първо от Регламент (ЕС) 2016/679; ще е за срок до 6 месеца; няма да включва автоматизирано вземане на решения и данните няма да се разкриват на трети страни. Всеки кандидат има право при условията на закона на достъп, заличаване, коригиране и преносимост на личните си данни, да възрази срещу тяхното обработването или да поиска то да бъде ограничено.

Ако позицията представлява интерес за Вас, можете да изпратите Автобиография чрез формата в страницата Кариери.